НазадПравова інформація
НазадПравова інформація

Ліцензійна угода


Ліцензійна угода

1. Терміни та визначення.

1.1. У межах цієї Ліцензійної угоди (далі - Угода) нижченаведені терміни використовуються в таких значеннях.

1.1.1 Авторизований мобільний додаток (Мобільний додаток) - програма для ЕОМ, що встановлюється на мобільні пристрої, призначена для пошуку замовлень на надання певних послуг, прийняття цих замовлень до виконання та інформування замовника про хід надання послуги.

1.1.2. Партнер - особа, яка прийняла умови цієї Угоди і яка отримала на її підставі право на використання Мобільного додатку.

1.1.3. Сервіс «Максім» (Сервіс) - юридична особа, яка надає Партнеру право використання Мобільного додатку на основі цієї Угоди.

1.1.4. Послуги – послуги, що надаються Партнерами Сервісу, замовлення яких здійснюється за допомогою Сервісу.

1.1.5. Замовник - фізична особа або юридична особа, які здійснюють замовлення послуги за допомогою Сервісу.

1.1.6. Замовлення - розміщена в Мобільному додатку інформація, що містить відомості про потребу в наданні Послуг і має, в залежності від виду Послуг, певні параметри.

1.1.7. Вартість послуг - сума грошових коштів, що сплачується Партнеру Замовником за надання Послуг.

1.1.8. Особовий рахунок - рахунок, на якому фіксуються авансові платежі Партнера і з якого здійснюється списання грошових коштів в якості плати за надання права використання Мобільного додатку.

1.1.9. Баланс особового рахунку - різниця на певний момент часу між сумами грошових коштів, внесеними на Особовий рахунок і списаними з Особового рахунку.

 

2. Загальні положення

2.1. Ця Угода визначає порядок надання сервісом «Максім» (далі - Сервіс) права на використання програми для ЕОМ - Мобільного додатку.

2.2. Ця Угода відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України є договором приєднання і укладається у спрощеному порядку шляхом приєднання до умов угоди, що розміщена в електронній формі на сайті Сервісу в мережі Інтернет за адресами https://taximaxim.com.ua/ і https://taximaxim.com/. Особа, що пройшла процедуру реєстрації, яка описана в Угоді, вважається такою, що прийняла умови Угоди, що рівнозначно укладанню цивільно-правового договору на умовах, викладених в цьому документі.

2.3. Перш ніж пройти процедуру реєстрації, уважно ознайомтеся з текстом Угоди. У разі незгоди з будь-якими умовами Вам необхідно відмовитися від використання Мобільного додатку.

2.4. Угода є ліцензійним договором, до нього застосовуються положення, встановлені статтями 1109 Цивільного кодексу України.

2.5. Прийняття умов цієї Угоди означає згоду з Політикою конфіденційності при використанні Мобільного додатку, розміщеною в мережі Інтернет за адресою  https://legal.taximaxim.com/privacy/.

2.6. Приймаючи умови цієї Угоди, Партнер усвідомлює, що інформація, доступ до якої він отримав в межах виконання цієї Угоди, використовується ним самостійно, в своїх інтересах і під свою відповідальність. Партнер, у разі використання ним Мобільного додатку для здійснення підприємницької діяльності повинен зареєструватися як суб'єкт підприємницької діяльності відповідно до чинного законодавства України, а також забезпечити дотримання вимог чинного законодавства України, що регулює діяльність у сфері надання відповідного виду Послуг, включаючи, але не обмежуючись: вимоги Закону України від 12.05.1991 р № 1023-XII «Про захист прав споживачів», Закону України від 05.04.2001 р № 2344-III «Про автомобільний транспорт», Наказом Міністерства інфраструктури від 15.07.2013 р № 480 «Про затвердження Порядку організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом», Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою КМУ від 18.02.1997 р. № 176, в редакції постанови КМУ від 26.09.2007 №1184, правил і норм техніки безпеки та охорони праці і положення інших нормативних правових актів України.

2.7. Діяльність Сервісу зі збирання, зберігання, систематизації інформації, розміщеної в Мобільному додатку, а також правовідносини між Партнером і Сервісом з надання доступу до такої інформації здійснюються відповідно до положень Законів України від 02.10.1992 р. № 2657-XII «Про інформацію» та від 01.06.2010 р. № 2297-VI «Про захист персональних даних».

2.8. Відповідно до статті 14 Закону України «Про інформацію» інформацію, розміщену в Мобільному додатку, не віднесено чинним законодавством України до обмеженої або забороненої до поширення.

 

3. Предмет Угоди

3.1. Відповідно до умов цієї Угоди, Сервіс надає Партнеру право використання Мобільного додатку на умовах простої (невиключної) ліцензії, способами, встановленими Угодою, а Партнер зобов'язується виплатити Сервісу винагороду в порядку і розмірі, встановленому Угодою.

3.2. Територія, на якій надається право використання Мобільного додатку, - територія України.

 

4. Гарантії Сервісу

4.1. Сервіс гарантує, що:

4.1.1. Володіє достатнім обсягом прав для виконання своїх зобов'язань за цією Угодою;

4.1.2. Виконання Сторонами угоди не спричинить порушення інтелектуальних прав третіх осіб;

4.1.3 Не пов'язаний будь-яким договором, що може перешкодити використанню Партнером Мобільного додатку на визначених в Угоді умовах;

4.1.4. Не здійснював і не буде здійснювати будь-які дії, які унеможливлюють використання Партнером Мобільного додатку на визначених в угоді умовах.

 

5. Способи і порядок використання Мобільного додатку

5.1. Партнер може використовувати Мобільний додаток виключно з метою супроводу процесу виконання Замовлень і надання Послуг. Будь-які дії партнера, пов'язані з використанням Мобільного додатку, повинні відповідати зазначеним вище цілям.

5.2. Партнер не має права:

5.2.1. Змінювати, відтворювати, копіювати, переробляти (включаючи переклад), поширювати (включаючи продаж, прокат, оренду тощо), опубліковувати або модифікувати Мобільний додаток, повністю і в частинах;

5.2.2. Декомпілювати, дизасемблювати, дешифрувати, а також іншим способом намагатися витягти об'єктний код Мобільного додатку і його компонентів з метою їх використання прямо не зазначеним у цій Угоді способом, що дозволяє отримати несанкціонований доступ до Мобільного додатку і закладених в ньому алгоритмів;

5.2.3. Виконувати дії, спрямовані на дестабілізацію функціонування Мобільного додатку, здійснювати спроби несанкціонованого доступу до управління Мобільним додатком або його закритих розділів (в тому числі до розділів, доступ до яких дозволено тільки Сервісу), а також здійснювати будь-які інші аналогічні дії;

5.2.4. Передавати надані права використання Мобільного додатку, в тому числі логін і пароль, третім особам або за допомогою укладання субліцензійного договору або іншим способом;

5.2.5. Виконувати інші дії або використовувати Мобільний додаток іншим способом, прямо не передбаченим цією Угодою.

 

6. Порядок реєстрації в Мобільному додатку

6.1. Для отримання можливості використання Мобільного додатку необхідно пройти процедуру реєстрації за допомогою Мобільного додатку або сайту Сервісу. Реєстрація може бути здійснена Партнером самостійно з використанням мережі Інтернет або за місцем знаходження офісу Сервісу.

6.2. Реєстрація в Мобільному додатку є повним і беззаперечним приєднанням до умов цієї Угоди.

6.3. Реєстрація здійснюється за допомогою надання необхідної інформації шляхом заповнення відповідних полів форми реєстрації. У процесі реєстрації Сервіс може вимагати надати документи, що підтверджують достовірність вказаних відомостей.

6.4. Реєстрація здійснюється на розсуд Сервісу. Надання документів та інформації, необхідних для реєстрації, не тягне за собою безумовного обов'язку Сервісу здійснити процедуру реєстрації.

6.5. Процедура реєстрації завершується присвоєнням ідентифікаційного номера користувача (логіну) та пароля, необхідних для авторизованого доступу до Мобільного додатку. Ідентифікаційний номер користувача (логін) і пароль направляються Сервісом за номером мобільного телефону, зазначеним в процесі реєстрації. Партнеру забороняється передача отриманих ним логіна і пароля будь-яким іншим третім особам, а також використання логіна і пароля, які не належать Партнерові. Будь-які дії, вчинені особою, яка авторизувалася в Мобільному додатку (вказати логін і пароль), вважаються здійсненими відповідним Партнером, якщо таким Партнером не доведено протилежне.

6.6. Персональні дані та документи, які вимагає Сервіс в процесі реєстрації, необхідні виключно в цілях перевірки достовірності наданих відомостей і не зберігаються Сервісом після завершення процедури реєстрації.

6.7. Залежно від виду Послуг, що надаються Партнером, Сервіс зберігає і використовує ті чи інші дані про осіб, що зареєструвалися в Мобільному додатку, що не дозволяють ідентифікувати таких осіб і які не є їх персональними даними. Зокрема, Сервіс зберігає такі дані:

6.7.1. Ім'я користувача. Як ім'я користувача вказується ім'я фізичної особи відповідно до даних, зазначених в документі, що посвідчує особу (без зазначення прізвища та по батькові). У разі важковимовного написання імені будь-якою національною мовою в російській транслітерації в якості імені може бути вказано російський аналог, який використовується особою на території Російської Федерації;

6.7.2. Марка, колір автомобіля, цифрова частина державного реєстраційного знака автомобіля (у разі, якщо характер наданих Партнером Послуг передбачає використання транспортного засобу);

6.7.3. Вказаний при реєстрації номер мобільного телефону.

6.8. Реєструючись в Мобільному додатку, Партнер висловлює свою згоду на обробку його персональних даних у випадках, коли отримання такої згоди вимагається відповідно до положень Закону України від 01.06.2010 року № 2297- VI «Про захист персональних даних», а також на отримання інформаційних повідомлень , в тому числі рекламної інформації будь-яким способом, включаючи згоду на отримання таких повідомлень та інформації каналами телефонного зв'язку, за допомогою повідомлень через інтернет-месенджери (Viber, WhatsApp, Telegram тощо), з метою і у випадках, коли необхідність такої згоди передбачено законодавством України про рекламу.

6.9. Реєструючись на сайті Сервісу, Партнер відповідно до вимог Закону України від 01.06.2010 року № 2297- VI «Про захист персональних даних» дає Сервісу згоду на оприлюднення і подальше використання свого зображення (фотографії) з метою надання його Замовнику в складі інформації про водія транспортного засобу, якого призначено на виконання замовлення.

 

7. Права та обов'язки Сторін

7.1. Сервіс має право:

7.1.1. Вимагати від Партнера використання Мобільного додатку в порядку і способами, передбаченими цією Угодою;

7.1.2. Укладати договори про передачу права використання Мобільного додатку, аналогічні цій Угоді, з третіми особами, в тому числі на тій самій території, на якій право використання Мобільного додатку надано Партнеру;

7.1.3. Призупинити право використання Партнером Мобільного додатку у разі, якщо баланс Особового рахунку Партнера прийняв нульове або негативне значення;

7.1.4. Призупинити право використання Партнером Мобільного додатку у разі отримання Сервісом документів, що свідчать про протиправне використання інформації, отриманої за допомогою Мобільного додатку. Право використання Мобільного додатку призупиняється на підставі судових рішень, постанов, що набрали чинності, якими встановлено факт допущеного Партнером порушення. Зазначені документи повинні бути представлені в оригіналі або у вигляді копій, завірених відповідним судом. Право використання Мобільного додатку призупиняється до усунення ним виявлених порушень.

7.1.5. Призупинити або припинити право використання Партнером Мобільного додатку у разі неодноразового та/або грубого порушення Партнером Правил роботи Сервісу, розміщених в Мобільному додатку та /або умов цієї Угоди;

7.1.6. Здійснювати запис телефонних переговорів з Партнером з метою внутрішнього контролю якості;

7.1.7. Здійснювати регламентні роботи з технічного обслуговування і внесення змін в роботу Мобільного додатку. В період проведення зазначених робіт функціонування Мобільного додатку може бути обмежено;

7.1.8. У разі залишення в салоні автомобіля Партнера майна Замовника, надати Замовнику номер телефону Партнера з метою якнайшвидшого повернення втрачених речей.

7.1.9. Виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України та цій Угоді.

7.2. Сервіс зобов'язаний:

7.2.1 Надати Партнеру право використання Мобільного додатку, забезпечувати працездатність Мобільного додатку;

7.2.2. Забезпечити безперебійне, безперервне функціонування Мобільного додатку протягом всього терміну дії цієї Угоди, за винятком випадків проведення регламентних робіт;

7.2.3. Своєчасно враховувати платежі Партнера на його Особовому рахунку;

7.2.4. Своєчасно виявляти і запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, що надається Партнером, передачу її особам, які не мають безпосереднього відношення до правовідносин сторін;

7.2.5. Не змінювати і не редагувати інформацію про Партнера без його згоди.

7.3. Партнер має право:

7.3.1. Використовувати Мобільний додаток в порядку і способами, передбаченими цією Угодою;

7.3.2. Вимагати від Сервісу надання права використання Мобільного додатку відповідно до умов цієї Угоди, включаючи технічне і консультаційне обслуговування.

7.4. Партнер зобов'язаний:

7.4.1. Виплатити Сервісу винагороду в порядку і в терміни, встановлені цією Угодою.

7.4.2. Виконати прийняте до виконання Замовлення відповідно до його умов;

7.4.3. При зміні облікових даних, наданих Сервісу раніше, а також при настанні обставин, які роблять виконання Замовлень неможливим, негайно повідомити про це Сервіс.

7.4.4. Забезпечити збереження даних, необхідних для авторизації в Мобільному додатку (логіна і пароля), а також вжити всіх заходів для запобігання можливості авторизації в Мобільному додатку третіх осіб з використанням своїх логіна і пароля;

7.5. Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України Партнер не надає Сервісу звіти про використання Мобільного додатку.

 

8. Порядок визначення вартості Послуг

8.1. Вартість Послуг визначається автоматично, виходячи з параметрів конкретного замовлення (тип транспортного засобу, відстань перевезення, тип, вага, об’єм вантажу, що перевозиться, час здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт, площа приміщення з метою обчислення послуг клінінгу тощо), а також середньої вартості аналогічних Послуг, що сформувалася в регіоні діяльності Партнера.

8.2. Партнер, в разі невідповідності розрахованої вартості Послуг вартості, яка встановлена ​​самим Партнером, має право не приймати Замовлення до виконання.

8.3. Прийняття Партнером Замовлення до виконання означає повну і беззаперечну згоду Партнера з пропонованою вартістю Послуг. Сервіс має право застосувати до Партнера штрафні санкції, аж до припинення права використання Мобільного додатку, в разі односторонньої зміни Партнером вартості Послуг після його прийняття Замовлення до виконання або невиконання прийнятого Замовлення.

8.4. Вартість Послуг може бути змінено Замовником в бік збільшення.

8.5. При здійсненні розрахунків між Замовником та Партнером в безготівковій формі Сервіс виступає агентом, що діє від імені і за рахунок Партнера, в частині прийому грошових коштів Замовника для зарахування їх на Особовий рахунок Партнера. Сервіс бере на себе зобов'язання агента Партнера тільки в частині забезпечення прийому грошових коштів Замовника і не приймає на себе будь-які інші права та обов'язки Партнера в частині надання Послуг.

 

9. Винагорода Сервісу

9.1. За надання права використання Мобільного додатку Партнер зобов'язується виплатити Сервісу винагороду в розмірі та на умовах, встановлених цією Угодою.

9.2. Розмір винагороди Сервісу за надання права використання Мобільного додатку визначається в формі відсоткових відрахувань від доходу (виручки) Партнера.

9.3. Розмір винагороди вказується в інформації про Замовлення, прийнятому Партнером до виконання в Мобільному додатку.

9.4. Розмір винагороди встановлюється Сервісом в односторонньому порядку. Партнер повинен ознайомитися з розміром винагороди Сервісу до прийняття Замовлення до виконання і, в разі незгоди з нею, повинен відмовитися від виконання такого Замовлення. Прийняття Партнером Замовлення до виконання означає згоду з позначеним розміром винагороди.

9.5. Виплата винагороди здійснюється за передплатною системою шляхом внесення Партнером грошових коштів на Особовий рахунок в розмірі, який визначається Партнером самостійно.

9.6. Оплата винагороди здійснюється шляхом списання грошових коштів в розмірі, що дорівнює розміру винагороди, з Особового рахунку Партнера в момент прийняття Замовлення до виконання.

9.7. Поповнення Особового рахунку здійснюється шляхом внесення авансових платежів за допомогою банківських карток, через термінали самообслуговування, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок або внесення в касу Сервісу.

 

10. Відповідальність сторін

10.1. Відповідальність Сервісу:

10.1.1. Сервіс несе відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до законодавства України;

10.1.2. Сервіс не несе відповідальність за повне або часткове переривання роботи Мобільного додатку, пов'язане із заміною обладнання, програмного забезпечення або проведення інших регламентних робіт, викликаних необхідністю підтримання працездатності та розвитку технічних засобів Сервісу;

10.1.3. Сервіс не несе відповідальність за перерви в наданні роботи Мобільного додатку у разі збоїв програмного забезпечення або обладнання, що не належить Сервісу;

10.1.4. Сервіс не бере на себе будь-які зобов'язання щодо компенсації шкоди, в тому числі упущеної вигоди, завданої Партнером третім особам, в тому числі Замовникам;

10.1.5. Сервіс не несе відповідальність перед Партнером за будь-які дії третіх осіб, в тому числі Замовників, в результаті яких Партнеру було завдано якоїсь шкоди, в тому числі у вигляді упущеної вигоди.

10.1.6. Сервіс не несе ніякої відповідальності за позначення і опис будь-якого географічного об'єкта, не підтверджує і не спростовує відповідність законодавству, коректність і достовірність опису будь-якого географічного об'єкта. Сервіс не є державним органом жодної країни, Сервіс не є учасником міжнародних угод і не може встановлювати державні кордони, Сервіс не несе і не може нести відповідальність за дії державних органів у жодній країні.

10.2. Відповідальність Партнера:

10.2.1. Партнер несе відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до законодавства України;

10.2.2. Партнер самостійно несе відповідальність перед Замовником за належне надання Послуг, а також за будь-які збитки, завдані ним, в тому числі за втрату або псування майна Замовника.

10.2.3. Партнер несе відповідальність за шкоду, заподіяну третім особам, як в зв'язку з виконанням Замовлення, так і за дії, не пов'язані з виконанням Замовлення. При цьому Сервіс може виступати в якості посередника між Партнером і Замовником з метою якнайшвидшого врегулювання суперечок.

10.2.4 У разі здійснення Сервісом будь-яких виплат на користь Замовників, обумовлених неналежною якістю надання Партнером (його працівниками і/або контрагентами) Послуг, Партнер зобов'язується компенсувати Сервісу понесені у зв'язку з цим збитки. Зазначена компенсація проводиться шляхом списання грошових коштів з Особового рахунку Партнера. Партнер зобов'язується

10.2.5. У разі вчинення Партнером дій, за які правилами Сервісу передбачено штрафні санкції, з особового рахунку Партнера на користь Сервісу списуються грошові кошти в межах передбаченої санкції. Список порушень розміщено в Мобільному додатку. У разі недостатньої кількості коштів, нараховані за звітний період штрафні санкції є дебіторською заборгованістю Партнера, яка погашається першочергово при поповненні Партнером особового рахунку.

 

11. Обставини непереборної сили

11.1. Підставою, що звільняє Сторони від відповідальності, є дія непереборної сили. Під непереборною силою в сенсі даного пункту розуміються обставини, зазначені в статті 263 Цивільного кодексу України.

11.2. Сторона, що зазнала дії непереборної сили, зобов'язана негайно письмово повідомити іншу Сторону про виникнення, вид, можливу ​​тривалість дії непереборної сили і про те, виконанню яких саме обов'язків вона перешкоджає.

11.3. Сторона, що зазнала дії непереборної сили і не повідомила про це, не може в подальшому посилатися на дію непереборної сили як на підставу, що звільняє її від відповідальності.

 

12. Порядок вирішення суперечок

12.1. Сторони зобов'язуються вживати всіх заходів для мирного врегулювання будь-яких суперечок і розбіжностей, які можуть виникнути з угоди, шляхом переговорів.

12.2. Термін відповіді на претензії і термін подання документів, спрямованих на мирне врегулювання суперечок і розбіжностей, не повинен перевищувати 7 (семи) робочих днів з моменту отримання Стороною таких претензій і виникнення необхідності подання зазначених документів.

12.3. Якщо Сторони не досягнуть домовленості за наявними суперечками і розбіжностями шляхом переговорів, суперечки і розбіжності підлягають вирішенню в суді за місцем знаходження Сервісу.

 

13. Внесення змін до цієї Угоди

13.1. Внесення змін до цієї Угоди здійснюється Сервісом в односторонньому порядку шляхом розміщення відповідних змін на сайті Сервісу. Зазначені зміни набирають чинності після закінчення 7 (семи) календарних днів з дня їх опублікування на сайті.

13.2. Будь-які зміни порядку з моменту набуття чинності поширюються на всіх осіб, що використовують Мобільний додаток, в тому числі і на осіб, які почали використання Мобільного додатку раніше дати набуття чинності змін. У разі незгоди зі внесеними змінами Партнер повинен припинити використання Мобільного додатку і повідомити про це Сервіс.

 

14. Інтелектуальна власність

14.1. Партнер отримує обмежене право на використання комерційного позначення Сервісу «Максім», а також товарного знака Maxim® з метою поширення реклами способів замовлення.

14.2. Партнер має право самостійно виконувати дії, спрямовані на просування (рекламу) телефонного номера, інших способів здійснення замовлення, в тому числі шляхом розміщення реклами на транспортних засобах Партнера. При цьому Партнер самостійно несе відповідальність за відповідність реклами (в тому числі її змісту та розміщення) вимогам і нормам чинного законодавства. Зазначене положення не поширюється на випадки розміщення реклами Сервісу на підставі договорів, за якими Сервіс виступає рекламодавцем.

 

15. Спеціальні умови

15.1. Відповідно до статті 427 Цивільного кодексу України угода не передбачає перехід до Партнера виняткових прав на Мобільний додаток, в зв'язку з чим надання Партнеру прав, передбачених угодою, не підлягає державній реєстрації.

15.2. Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України угода є абонентським договором і не вимагає від Сторін виставлення і підписання двосторонніх актів виконаних робіт.

15.3 Партнер надає Сервісу згоду на проведення на свій розсуд маркетингових акцій та інших аналогічних заходів, виражених в наданні Замовникам знижок на Послуги. При цьому витрати Партнера на надання таких знижок компенсуються Сервісом в повному обсязі шляхом пропорційного зменшення розміру винагороди Сервісу.

15.4. Умови угоди застосовуються до всіх осіб, які пройшли реєстрацію в Мобільному додатку, якщо інше не встановлено окремим договором Сторін. У разі укладання Сторонами окремого договору, до правовідносин Сторін застосовуються умови такого договору.